Österreich
Secure Your Business
 

اعتباردهی: CIS متعهد به بر آورده سازی الزامات بین المللی می باشد

  

سازمان ها با داشتن گواهینامه CIS  در امان خواهند بود. زیرا CIS بعنوان یک طرف گواهی دهنده و دارای اعتبار دهی از طریق دولت فدرال اتریش با دقت هر چه بیشتر از دستورالعمل های ملی و بین المللی  پیروی می نماید. CIS بشکل دوره ای و مطابق خواست استانداردهای شرکت های گواهی دهنده توسط وزارت امور اقتصادی اتریش  بر اساس استاندارد های  بین المللی ISO/IEC 17021 , ISO 17024 مورد بازدید و ممیزی قرار می گیرد. 

 

System_0924_17021_webversion

 

CIS منافع زیادی را برای شرکت ها داراست. گواهینامه ها ی CIS مدارکی معتبر محسوب می شوند و نیز در مقیاس بین المللی از جانب عموم و مشتریان به رسمیت شناخته می شوند و قابل ارائه به تمامی مراجع رسمی می باشند. اعتبار گواهینامه های استاندارد امنیت اطلاعات ISO 27001:2013 از طریق وزارت امور اقتصادی اتریش می باشد. در زمینه مدیریت خدمات فن آوری اطلاعات مطابق ISO/IEC 20000  اعتبار دهی گواهینامه ها از سازمان بین المللی APMG می باشد.

 

 

  

به پشتوانه نهاد اعتبار دهی ، گواهینامه های CIS:

  • از سوی نهاد های دولتی به رسمیت شناخته میشود
  • در سراسر جهان برای مقامات و شرکت ها  به رسمیت شناخته میشود
  • همچنین از سوی نهاد های عمومی و سایر سازمان ها بین المللی نیز  به رسمیت شناخته میشود
     

 

Confirmation of Accreditation

 

 

 

 

 

 

 
 
CIS Iran T +98 21 66 55 45 30 iran@cis-cert.com Imprint

T&C