Österreich
Secure Your Business
 

مديريت خدمات IT بر مبناي ISO 20000

 

از ITIL به ISO: گواهينامه راهبري را نمايان مي نمايد

 

 

اقزايش كاربرد خدمات IT و همزمان كاهش هزينه هاي آن نشانه كيفيت بالاتر در اين خدمات است. استاندارد ISO/IEC 20000 اين امر را ممكن مي سازد. از آنجا كه اين استاندارد اولين از نوع خود در مديريت خدمات IT در سراسر جهان است كه بر بهبود كيفيت، افزايش اثربخشي و كاهش هزينه ها تمركز دارد.
اين استاندارد برگرفته از استاندارد مادر و انگليسي BS 15000 براي مديريت فرآيندهاي مرتبط با خدمات IT مي باشد
.

  

كاهش هزينه ها تا ۴۸%:

فرصت صرفه جويي در وقت و هزينه مهم است. بنا بر تحقيقات IDC استفاده از استاندارد ISO 20000 براي شركت ها مي تواند تا ۴۸% صرفه جويي در ساعت كاري بابت جبران ايرادات، ۳۷% بابت زيرساخت شبكه و ۲۶% بابت مديريت تغيير داشته باشند. بنا به تحقيقات ITILدر آلمان و اتريش ۵۳% از مصاحبه شدگان فكر مي كنند با شفاف سازي و استاندارد شدن امور كيفيت بالا رفته است و ۹۶% استفاده آن در شركت هاي ديگر را توصيه مي كنند.

 

 

مزيت رقابتي دريافت گواهينامه:

با دريافت گواهينامه و مميزي هاي اين استاندارد هدايت و راهبري شما در هر بخش و يا منفرد ديده شده و در معرض ديد به رقبا و مشتريان قرار مي گيرد.
  

 

دستيابي به موارد زير با اين گواهي ممكن مي شود:icon_istockphoto Zeffss1

- صرفه جويي قابل اندازه گيري
- هزينه هاي شفاف
- افزايش چشم گير توليد و بهره وري
- دستيابي به كيفيت با بهينه سازي
- رسميت جهاني با گواهينامه معتبر
- گواهينامه اي كه باعث ديده شدن مي شود
- مبنا گيري با استاندارد سازي خدمات. 

 

 

 
 
CIS Iran T +98 21 66 55 45 30 iran@cis-cert.com Imprint

T&C